Regulamin konkursu – Pokeween z BoosterPointem

Regulamin konkursu („Konkurs”) pod nazwą:

„Pokeween z BoosterPointem”

 • 1 [Organizator]

Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkurs”) jest Karol Decka prowadzący działalność pod nazwą KAROL DECKA, Aleja Jana Pawła II 72/26, 00-175 Warszawa, NIP: 5252868597, REGON: 389338849, adres e-mail czesc@boosterpoint.pl. (zwany dalej: „Organizatorem”).

 • 2 [Uczestnicy Konkursu]
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca:
  1. stały dostęp do Internetu (urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.),
  2. standardową przeglądarkę internetową z obsługą plików typu cookie,
  3. imienne konto w serwisie Facebook i/lub Instagram
  4. Uczestnikiem konkursu, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, może być dziecko i/lub nastolatek w wieku od 10 do 17 lat. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do wyrażenia zgody na udział dziecka w konkursie poprzez przesłanie wiadomości prywatnej do konta BoosterPoint.pl lub na adres czesc@boosterpoint.pl oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dziecka w tym celu.
 1. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • 3 [Zasady Konkursu]
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  1. spełnienie warunków Uczestnika, określonych §2 [Uczestnicy Konkursu].
  2. zapoznanie się z regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków,
  3. wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie,
  4. wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §3 [Zasady Konkursu].
 3. Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa.
 4. Konkurs trwa od 4.10.2023 0:01 do 18.10.2023 do godziny 23:59.
 5. Zadania konkursowe wykonane po terminie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 6. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Instagram: https://www.instagram.com/boosterpointpl/
 7. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie konkursowe „Czy trenerzy powinni bać się Pokemonów duchów?”.
 8. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie podczas jego trwania.
 9. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika, tj. spełnienie warunków Konkursu i wykonanie zadania konkursowego.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów oraz fotografii o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa, ofert handlowych, treści pornograficznych, godzące w uczucia religijne lub naruszające dobra osobiste innych osób.
 11. W przypadku naruszenia ww. warunków Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
 12. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w Regulaminie.
 13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie.
 • 4 [Nagrody]
 1. Organizator powoła dwuosobową komisję konkursową, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu i wyłonienia zwycięzców.
 2. Organizator wybierze JEDNĄ najbardziej kreatywną odpowiedź konkursową, która zostanie nagrodzona.
 3. Nagrodą w Konkursie jest produkt zestaw 50 boosterów Pokemon TCG Halloween 2023, dokładniej 1x produkt Zestaw Pokemon TCG: Trick or Trade 2023 – booster bundle – 50 boosterów (Halloween TCG pack), dostępny w sklepie boosterpoint.pl, o wartości 85,95 zł (z VAT) przed promocją.
 4. Wyniki konkursu (imię i nazwisko lub pseudonim na Instagramie) zwycięzców zostaną opublikowane pod postem konkursowym Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
 5. Zwycięzcy otrzymają indywidualną wiadomość o wygranej za pośrednictwem messengera Facebooka, Direct Wiadomości na Instagramie lub na adres e-mail w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
 6. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub zamianie na inne produkty.
 8. W celu wysyłki nagrody Uczestnik jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu do wysyłki, numeru telefonu lub adresu e-mail.
 9. Nagrody wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem kuriera Pocztex.
 10. Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora.
 11. Konkurs ma charakter konkursu z dziedziny kultury i sztuki. Jego celem jest promowanie gry w karty Pokemon TCG we wspólnych rozgrywkach offline. Nagrody zostają przekazane Uczestnikowi w celu wsparcia i rozwoju pasji związanej z grami planszowymi i karciankami.
 • 5 [Reklamacje]
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać na adres siedziby Organizatora.
 3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz powód reklamacji.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora pocztą na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 • 6 [Prawa autorskie]
 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że jego praca konkursowa jest wyłącznie jego autorstwa i nie narusza praw autorskich ani majątkowych osób trzecich.
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich, które będą wysuwane przez osoby trzecie w stosunku do nadesłanej przez niego pracy konkursowej.
 3. Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie przysługujące mu do dzieła jakim może być praca konkursowa złożona przez niego w celu udziału w Konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac konkursowych przysłanych przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych i wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez odrębnego wynagrodzenia.
 • 7 [Dane osobowe. RODO.]
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 3. Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w konkursie.
 4. Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza takie dane Uczestnika, jak jego imię i nazwisko.
 5. W celu dostarczenia i rozliczenia nagrody Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osób nagrodzonych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, a także adres dostawy podany w celu dostarczenia nagrody.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych.
 7. Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.
 8. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Konkursie.
 10. Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.
 11. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu rozliczenia i udokumentowania Konkursu, ale nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 12. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane.
 13. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.
 14. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.
 • 8 [Postanowienia końcowe]
 1. Regulamin dostępny jest na stronie boosterpoint.eu/mimikyu
 2. Serwis Facebook/Instagram jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook/Instagram, ani z nim związany.
 4. Facebook/Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu.
 5. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook/Instagram do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
 6. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.